Rengokai Symposium – Nelson Kyoshi (Sitting far right) 2014